Commissies van Toezicht op het Lager Onderwijs bestaan niet meer. Op 13 augustus 1857 stelde de Tweede Kamer de wet tot regeling van het lager onderwijs vast, de opvolger van de Schoolwet van 1806. De herziene wet schreef een vakkenpakket voor en beperkte het maximum aantal leerlingen per onderwijzer. Artikel 64 stelde dat plaatselijke schoolcommissies toezicht zouden houden op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs werd gegeven, de zgn Commissies van Toezicht op het  Lager Onderwijs. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Lager Onderwijswet van 1920 kwam het lager onderwijs vooral onder Rijkstoezicht te staan. Lokaal werd een wissel getrokken op de colleges van B&W. In sommige gemeenten liet dat college zich alsnog jarenlang door een commissie bijstaan. Of dat in Noordwijk ook het geval was, weet ik niet.