De RK bisschoppen van Nederland schetsten eind oktober in een brief aan de Paus een pessimistisch beeld over de stand van zaken in katholiek Nederland. Dagblad Trouw refereerde aan deze brief toen het schreef:

Een geringe kennis van de geloofsinhoud, structuren die vroeger het katholiek geloof in het dagelijks leven ondersteunden die grotendeels zijn verdwenen en steeds legere kerken. Echt vrolijk zal paus Franciscus niet worden van dit beeld van de situatie in katholiek Nederland. Al zal hij niet verrast zijn. Het valt allemaal te lezen in een rapport dat de Nederlandse bisschoppen naar het Vaticaan hebben gestuurd over de actuele situatie in de Nederlandse kerkprovincie, voorafgaande aan hun ad-liminabezoek aan Rome in de tweede week van november. Het rapport is vrijdag gepubliceerd. Ad limina betekent letterlijk ‘naar de drempels’. Die drempels verwijzen naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de grondleggers van de kerk. Elke bisschop is verplicht om eens in de vijf jaar naar die graven in Rome af te reizen om ze te vereren en de paus en zijn medewerkers ervan op de hoogte te brengen hoe het in zijn bisdom gaat. De bezoeken vinden gewoonlijk per kerkprovincie plaats en dus gaan de Nederlandse bisschoppen samen. Het laatste ad limina-bezoek dateert van 2013. Sindsdien is de situatie er voor de rooms-katholieke kerk in Nederland alleen maar moeilijker op geworden, schrijven de bisschoppen. ‘De ontkerkelijking zet door. Christelijke terminologie, symbolen, denkwijzen en uitingen zijn in het openbare leven grotendeels verdwenen. Godsdienst en ethiek moeten meer moeite doen om in de verschillende sectoren van de samenleving gehoor te vinden.’ Dat laatste moet de katholieke kerk in Nederland doen met steeds minder mensen en financiële middelen, blijkt uit de kerncijfers in het rapport. Sinds 2012 nam het aantal pastorale beroepskrachten (priesters, diakens en pastoraal werkers) met 30 procent af. In diezelfde tijd liep het aantal wekelijkse kerkgangers nog harder terug, met ruim de helft. Grote boosdoener was hier de coronapandemie die voor een grote afkalving zorgde. Nog maar 98.600 katholieken bezoeken in het weekend een viering.

De conclusie van de bisschoppen is dat meer en meer parochies zullen moeten worden samengevoegd. ‘De Volkskerk’ komt niet meer terug, schrijven ze ook. Laat staan het Rijke Roomsche Leven, voeg ik daaraan toe, waarvoor in Noordwijk de RK St. Jeroenskerk jarenlang symbool stond (zeker voor mij als toenmalige misdienaar). Bovenstaande foto uit 2000 onderstreept – triestig en onbedoeld – de conclusies waartoe men in 2022 is gekomen.