Lisse-Cors-Noorduin
Cors Noorduin (1780-1852) van Noordwijk aan Zee.

De geschiedenis van het protestantisme in Noordwijk is een kleurrijke, vooral gevoed door het optreden van Cors Noorduin (1780-1852)  en diens vader Klaas. Hun optreden leidde uiteindelijk tot een afscheiding van de Hervormde Kerk.  Al jaren eerder, sinds 1790, kwamen meerdere hervormde gemeenteleden, in plaats van in de hervormde kerk, bijeen in de woning van Cornelis Waasdorp aan de Zeewerf, waar ze preken van ‘oudvaders’ lazen (zeer orthodoxe predikanten uit vroeger eeuwen), baden, psalmen zongen en het geestelijk leven bespraken en elkaar daarover bevraagden. Dat alles vond sinds 28 juni 1835 plaats onder leiding van ‘oefenaar’ Cors Noorduin (1780-1852), die al ruim twintig jaar lang als zodanig werkzaam was geweest in Noordwijk aan Zee.

G.J. Kok schreef over ‘oefenaren’ het volgende:

Gewoonlijk is de rol van ‘de oefenaar’ in deze verhalen niet al te fraai. Het zijn mensen, over wie men gemakkelijk mopjes kan vertellen, brave, vrome broeders, die op een voor hen gelukkig ogenblik het recht kregen een ‘stichtelijk woord’ te spreken, maar die intussen toch weinig meewerkten aan de werkelijke bouw van de kerk. Zeer bekend is het mopje van de oefenaar, die bezwaar maakte tegen de omrastering van het kerkplein met een hek, waarvoor palen in de grond geslagen werden, en die dit ten zeerste afkeurde op grond van het woord ‘’s Heeren goedheid kent geen palen’.

Enfin, de bemoeienis van Cors Noorduin met het groepje rond Cornelis Waasdorp leidde dus uiteindelijk tot een heuse afscheiding. Noorduin werd predikant van de nieuw gevormde “Christelijke Afgescheidene Gemeente te Noordwijk-Buiten”, met Cornelis Waasdorp en ene Pieter Barnhoorn als ouderlingen.  Vanaf 1838 was het een zelfstandige gemeente, zonder bij een kerkverband te zijn aangesloten. In 1844 sloot Noordwijk-Buiten zich aan bij de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis. De verdere geschiedenis van deze afgescheiden gemeente, die zich uiteindelijk zou manifesteren in de Buurtkerk aan de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee (voorheen Noordwijk-Buiten) is mooi beschreven door eerdergenoemde G.J. Kok, maar ook door Joh. Westerbeke. Ik verwijs kortheidshalve naar die – bij vlagen enigszins hilarische – artikelen van hun hand.

Noordwijk-Oude-kerk-en-pastorie

Zie ook een eerder blog over het protestantse gekijf in Noordwijk-Buiten.