02.2.9.01_v1

Een aflaatsteen in het middenportaal van de aloude Roomsch-Catholieke Parochiekerk van Sint Jeroen. De tekst luidt:

Z.H. de Paus
heeft aan deze bedevaartskerk de
volgende geestelyke gunsten verleend:
I  Een volle aflaat aan iederen pelgrim, die na
gebiecht en gecommuniceerd te hebben, deze
Kerk bezoekt en bidt voor de verbreiding van
het K. Geloof en tot intentie van Z.H. den Paus.
II Een volle aflaat aan allen, die na gebiecht
en gecommuniceerd te hebben deze Kerk
bezoeken tusschen 12 uur voormiddags van
den 16den Augustus en Zonsondergang van den
17den Augustus, Feestdag van den H. Jeroen,
indien zy bidden voor de verbreiding des
Geloofs en tot intentie van Z.H. den Paus.
III Een aflaat van 7 jaren en 7 quadragenen,
op alle dagen des jaars, aan allen die hier
komen bidden voor de verbreiding des
Geloofs en tot intentie van Z.H. den Paus
Al deze aflaten zyn toepasselyk op de
zielen des Vagevuurs.