Het Picképlein heette misschien toen nog geen Picképlein. of misschien ook wel. In ieder geval geeft de foto blijk van alle badplaatserige levendigheid, die door Pické in gang was gezet. Met een al geëlektrificeerde trambaan naar Leiden, ook dat.

Eerder had ik deze foto te pakken: