IMG_2441[1801]

Aan de Raad der Gemeente Noordwijk geeft de ondergetekende te kennen dat zijn belastbaar inkomen dit jaar ten gevolge van het onverhuurd blijven der hem toebehoordende Villa Liesbet, Prins Hendrikstraat 2, Duizend Gulden minder bedraagt dan op het cahier (?) des Hoofdelijke Omslag der Gemeente is aangenomen. Reden waarom hij beleefdelijk verzoekt het teveel betaalde, zeggende een bedrag van Dertig Gulden, te mogen terugontvangen. Met verschuldigde gevoelens, Albert Verwey. Noordwijk/Zee, Dec. 10

(met dank aan De Blauwdotter)