erelijst2

Sinds begin jaren zestig ligt in de hal van de ingang van het Binnenhof in Den Haag de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. De lijst bevat de gekalligrafeerde namen van de Nederlandse militairen en verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Een medewerker van de Tweede Kamer slaat elke dag een nieuwe pagina van de lijst om zodat het publiek iedere dag nieuwe namen te zien krijgt.

Het plan om een lijst te maken om de gevallenen te eren, ontstond al tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen, waar de regering in ballingschap verbleef. Op 31 december 1943 gaf koningin Wilhelmina via Radio Oranje al aan graag dergelijk monument op te richten:

“In diep ontzag en bewondering gaat ons aller dank en hulde uit naar deze groote zonen van ons volk. Ik ken hun bescheidenheid en begeerte niet op den voorgrond te treden. Dit kan slechts de innerlijke waarde van hun offers verhoogen. Met eerbiediging van dezen wensch, hoop ik u te zijner tijd voor te stellen deze helden blijvend op een sobere, doch alleszins hun waardige wijze te gedenken. Voor mijn geest zweeft hun naam en daden te doen inschrijven in een samen te stellen boek voor onze helden en martelaren en dit boek een eereplaats te geven in ons midden, als een kostbaar kleinood, dat wij aan het nageslacht doorgeven.”

De Lijst is onderverdeeld in 5 categorieën:

  • Militairen van de Koninklijke Landmacht;
  • Officieren en manschappen van de Koninklijke Marine;
  • Bemanningsleden van Nederlandse koopvaardijschepen;
  • Militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en leden van het Indisch verzet;
  • Verzetsdeelnemers in Nederland.

Op de lijst staan uiteraard ook de namen van Noordwijkers die binnen één van bovengenoemde categorieën om het leven gekomen zijn.

erelijst

Over enkele van deze helden schreef ik al eerder: klik hier.