strandreep

Een wat mij betreft onbekende kaart van Dorsman, verzonden op 23 april 1901. En een wat mij betreft onbekend woord erop: ‘strandreep’. Ik vermoed dat daarmee hetzelfde wordt aangeduid als wat wij een ‘zeereep’ noemen. De Wikipedia vermeldt over ‘zeereep’ het volgende:

Zeereep is een aanduiding voor de duinenrij in de Nederlandse duinen die direct grenst aan het Noordzeestrand en vaak functioneert als zeewerend duin. De duinen zijn begroeid met een vegetatie van helmgras (Ammophila arenaria) en soms zandhaver (Leymus arenarius). De zeereep wordt in Nederland beheerd door Rijkswaterstaat en de aangrenzende waterschappen. Door het plaatsen van schermen van riet of takken op het strand kon aanstuivend zand worden vastgehouden en kon de zeereep uitgroeien tot een omvangrijke zanddijk, die bestand was tegen overstromingen. Onbegroeide plekken en door de wind uitgestoven gaten werden dan dichtgeschoven en opnieuw ingeplant met helm. Aan de duinvoet op de overgang naar het Noordzeestrand is meestal een randzone aanwezig van biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica). Tegenwoordig is op een aantal plaatsen langs de Nederlandse kust sprake van dynamisch zeereepbeheer.winderosie, het ontstaan van gaten waar incidenteel zeewater doorheen kan komen (wash-over), en de opbouw en afbraak van duinen als resultaat van natuurlijke processen zonder verder menselijk ingrijpen wordt dan toegestaan.